Year:2018   Volume: 5   Issue: 11   Area: Sanat Tarihi

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 172

Hüseyin Bülent AKDENİZ

CONTRIBUTIONS OF COMPOSER TO OTTOMAN MUSIC, pp. 145-163

Ottoman Empire is one of the few civilizations in the history, which left tracks behind it. It was not only a military and economical power but also gained a cultural identity with developing its format and aesthetics in parallel to its growth and consolidation in its history, which approximately covers a period of 600 years. It formed its rooted tradition in the course of time, and left a rich heritage behind in the area of music, like in all areas according to its historical and cultural structure. Ottoman Palace was a headquarter, which was governing not only military, political and economical but also notion and artistic life. Palace was also a huge school, where dynasty members and statesmen were raised and rendering education in various areas from military training to fine arts. In there, music, like poetry and calligraphy, was an integral part of the trainings of Ottoman Sultans. Ottoman Music is the occurrence form of Ottoman Art in voice, which was descibed as "a divine beauty" by Western people. Ottoman Sultans were great persons, who were not deaf to music and protected and defended artists and scientists. They also patronized musical chambers and musical theory studies, within the history of the Ottomans for centuries. They contributed to music not only as auditeurs and patron but also a composer in person. In this study, Ottoman Sultans, who did not only patronated music and music theory but also a composer, were discussed and their contributions as well as impacts on Ottoman Music were tried to be described.

Keywords: Music in Ottoman, Composer Sultans, Music Training, Musician Sultans

DOI Number: 10.17822/omad.2018.89


BESTEKÂR SULTANLARIN OSMANLI MUSİKİSİNE KATKILARI, ss. 145-163

Osmanlı İmparatorluğu tarihin sayılı iz bırakmış medeniyetlerinden birisidir. Yaklaşık 600 yılı kapsayan tarihinde sadece askerî ve ekonomik bir güç olmakla kalmamış, büyümesi ve güçlenmesine paralel olarak biçim ve estetiğini de geliştirerek kültürel bir kimlik kazanmıştır. Tarih içinde kendi köklü geleneğini oluşturmuş, tarihsel ve kültürel yapısına uygun olarak her alanda olduğu gibi müzik alanında da arkasında zengin bir miras bırakmıştır. Osmanlı sarayı devletin sadece askerî, siyasi ve iktisadi hayatını değil, fikir ve sanat hayatını da yöneten bir merkez olmuştur. Saray aynı zamanda hanedan mensuplarının ve devlet adamlarının yetiştirildiği, askerî eğitimden güzel sanatlara pek çok alanda eğitim veren çok yönlü büyük bir okuldur. Burada, şiir ve hat sanatları gibi müzik de Osmanlı sultanlarının eğitimlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Osmanlı musikisi, Batılıların "ulvi bir güzellik" olarak tanımladıkları Osmanlı sanatının seste zuhur etmiş hâlidir. Osmanlı sultanları, Osmanlı'nın yüzlerce yıllık tarihi içerisinde müziğe karşı duyarsız kalmayan, sanatçı ve ilim adamlarını koruyup kollayan, müzik meclisleri ve müzik teorisi çalışmalarını himaye eden büyük insanlardır. Sadece birer dinleyici veya hami olarak değil, bizzat bestekâr olarak da müziğe katkıda bulunmuşlardır. Bu araştırmada, müzik ve müzik teorisi çalışmalarını himaye etmelerinin yanı sıra bestekâr olan Osmanlı sultanları ele alınarak Osmanlı musikisi 'ne olan etkileri ve katkıları açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı'da Müzik, Bestekâr Sultanlar, Müzik Eğitimi, Müzisyen Sultanlar

DOI Number: 10.17822/omad.2018.89


244