Year:2017   Volume: 4   Issue: 9   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 139

Şakir ÇAKMAK

SARI DEDE TURBEH IN TEKKEDERE VILLAGE, BERGAMA, pp. 69-84

Sarı Dede Turbeh in Tekkedere Village graveyard (Zeytindağ, Bergama) is a two chamber building covered with two domes. The main chamber and the front part (ante-chamber) of the north are to connected to each other by a rounded arch. The ante-chamber was enlarged towards east with a section covered with barrel vault. It was built by reused material. Masonry was arranged in the following way: one row of stones followed by three rows of brick on the lower level and alternating rows of stone and brick on the upper level. The stones are framed by bricks surrounding each stone on all four sides. On all sides there are two rows of saw teeth and above which there is a flat eave made of flat stones. The domes are covered by brick. Even though no inscription survived, material and architectural features suggest that it was built in the 17th century. The building, which is called Sarı Dede or Sarı Baba by the locals might have been one of turbehs of Sarı Saltık cult or Sarı İsmail Sultan cult that is widely spread around Asia Minor.

Keywords: Bergama, Zeytindağ, Sarı Dede, Tekkedere, Turbeh

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66


BERGAMA, TEKKEDERE KÖYÜ SARI DEDE TÜRBESİ, ss. 69-84

İzmir Bergama'ya bağlı Zeytindağ Beldesi, Tekkedere Köyü Mezarlığı'nda yer alan Sarı Dede Türbesi, birer kubbe ile örtülü iki birimli bir yapıdır. Ana mekân ile kuzeyindeki ön mekân, bir yuvarlak kemerle birbirine bağlanmıştır. Ön mekân, beşik tonozlu bir birim ile doğuya doğru genişletilmiştir. Devşirme taş bloklarla oluşturulmuş bir platform üzerine yığma sistemle inşa edilen yapının duvarları, alt kesimlerde bir sıra taş ve üç sıra tuğla, üst kesimlerde ise birer sıra taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüş, dikey birer tuğla ile kasetleme de yapılmıştır. Tüm cepheleri tuğladan iki sıra kirpi saçak ve kesme taş levhalarla oluşturulmuş düz bir saçak dolanmaktadır. Kubbeler kiremit kaplıdır. İnşa kitabesi bulunmamakla birlikte, malzeme ve bazı mimari unsurlarından hareketle 17. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Halk arasında Sarı Dede ya da Sarı Baba gibi adlarla anılan yapının gerek Balkanlar gerekse Anadolu'da çok sayıda türbe, tekke ve zaviyesi bulunan Sarı Saltık ya da Sarı İsmail Sultan kültü ile ilişkili türbelerden biri olması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Bergama, Zeytindağ, Sarı Dede, Tekkedere, Türbe

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66