Year:2017   Volume: 4   Issue: 10   Area: Sanat Tarihi

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 163

Hüseyin Bülent AKDENİZ

OTTOMAN/TURKISH REPRESENTATIVES OF WESTERN MUSIC, pp. 63-84

The first documented encounter between the Ottoman Empire and Classical Western Music took place in 1553 when one orchestra was sent by French King François I to thank Kanuni Sultan Süleyman. However, adopting Western Music in Ottoman time appeared only at the last century of the empire. In this century modernization penetrated the cultural area as it took effect in many other fields of the society. The music became one dynamic followers of this modernization period. Even if the interest of Ottomans for classical Western Music was at the time of Sultan Mahmud III officially present, the real interaction started with the formation of new western like military bands of Sultan Mahmut III in 1828. Thus, this new official music took place before in palace and bureocracy, then in time; also in civilian life. In this research, the effect of Ottoman musicians (who studied music in Europe), on development of Western Music in the Ottoman era is studied.

Keywords: Western Music in the Ottoman Empire, Turkish musicians instructed in the Ottoman Era, Ottoman Empire, Music

DOI Number: 10.17822/omad.2017.72 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X


BATI MÜZİĞİNİN OSMANLI/TÜRK TEMSİLCİLERİ, ss. 63-84

Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik Batı müziği ile belgelendirilmiş olan ilk tanışmaları 1553 yılında Fransa Kralı I. François'nın Kanuni Sultan Süleyman'a teşekkür etmek için gönderdiği bir orkestra ile başlar. Oysaki Osmanlı'da Batı müziğinin benimsenmesi imparatorluğun son yüzyılını kapsamaktadır. Bu yüzyılda modernleşme, toplumun pek çok alanında etkisini gösterdiği gibi kültürel alana da nüfuz etmiştir. Müzik, bu modernleşme sürecinin dinamik bir takipçisi olmuştur. Osmanlı'nın resmî anlamda klasik Batı müziğine ilgisi Sultan III. Selim zamanında olsa da, asıl etkileşim Sultan II. Mahmut'un 1828 yılında Batı usulünde askerî bandolar oluşturması ile başlar. Böylece bu yeni resmî müzik, önce saray ve bürokraside, zaman içerisinde de sivil hayatta kalıcı bir yer edinir. Bu araştırmada, Osmanlı vatandaşı olup Avrupa'da müzik eğitimi alarak ülkesine dönen ve bu alanda çalışmalar yapan müzisyenlerin, Osmanlı'da Batı müziğinin gelişmesinde olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı'da Batı müziği, Osmanlı'da Batı müziği eğitimi almış Türk müzisyenler, Osmanlı İmparatorluğu, müzik

DOI Number: 10.17822/omad.2017.72 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X