Yıl:2019   Cilt: 6   Sayı: 14   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 251

AVLONYA SANCAĞI VE YÖNETİMİ (1750-1800), ss. 143-154

MEHMET İNBAŞI

Güney Arnavutluk'ta önemli bir liman şehri olan Avlonya, büyük ve güvenli limanı ile tarih boyunca önemini koruyan bir şehir olup antik çağlardaki ismi Aulon'dur. Buraya Arnavutlar Vlorë, İtalyanlar Valona, Osmanlılar da Avlonya adını vermişlerdir. Avlonya; önce Bizans ve Sırpların, 1378'den sonra İskenderiyeli Balşa beylerinin, 1417'de ise Osmanlıların hâkimiyetine girdi ve burada bir sancak kuruldu. Avlonya, Osmanlıların Adriyatik sahillerindeki ilk limanı olması sebebiyle ayrı bir önem kazandı. Burada bir tersane kuruldu, ayrıca Osmanlı donanmasının Akdeniz'de mühim bir üssü hâline getirildi. Avlonya XVII. yüzyılda önemli ölçüde Müslüman nüfusa sahip oldu. Bunların çoğu mühtedi Arnavutlardı. 1690'daki geçici Venedik işgalinden sonra Avlonya ekonomik yönden gerilemeye başladı. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin idari düzenlemeleri sonucu sancak merkezi olma özelliğini de kaybederek yeni teşkil edilen Yanya vilâyetinin bir kaza merkezi hâline geldi. Bu makalede XVIII. yüzyılın ikinci yarısında tahvil ve ruus kayıtları esas alınarak Avlonya'nın idari yapısı ortaya konulacak ve 1750 tarihinden başlanılarak 1800 tarihine kadar görev yapan idareciler ve bunların döneminde meydana gelen olaylar hakkında arşiv kaynakları esas alınarak bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Avlonya, Arnavutluk, Adriyatik Denizi, Osmanlılar, 18. yüzyıl

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.116


The Sanjak of Avlonia and Administrators (1750-1800), pp. 143-154

Avlonya, an important port city in southern Albania, is a city that has maintained its importance throughout history with its large and safe harbor and its name in ancient times is Aulon. The Albanians called it Vlorë, the Italians Valona and the Ottomans Avlonya. Avlonya, Byzantine and Serbs, after 1378 in Alexandria Balşa, the Ottomans in 1417 and entered into a sanjak dominated. Avlonya has gained a special importance since it was the first port of the Ottomans on the Adriatic coast. A shipyard was established here and it was also an important base of the Ottoman navy in the Mediterranean. Avlonya XVII. century, a significant Muslim population. Most of them were Albanians. After the temporary Venetian occupation of 1690, Avlonya began to decline economically. XIX. In the 19th century, after the administrative arrangements of the Ottoman Empire, it was the center of the sanjak. In this article XVIII. In the second half of the 19th century, the administrative structure of the Avlonia will be put forward on the basis of the bonds and ruus records.

Keywords: Vlorë, Albania, Adriatic Sea, Ottomans, 18th Century

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.116


193