Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 25   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 506

Behset KARACA ORCID Icon

ANTALYA LİMANI İLE GÜNEYBATI VE ORTA ANADOLU SAHİLİNDEKİ DİĞER LİMANLAR (MEĞRİ VE ALÂİYE ARASINDAKİ LİMANLAR) VE BURADAKİ TİCARİ FAALİYETLER (XV-XIX. YÜZYIL), ss. 503-523

Antalya limanı, Eski Çağ’dan bugüne önemli yerlerdendir. Selçuklular kale ile limana büyük önem vermişler ve tamir edip kullanmışlar, ayrıca limanda bir tersane kurmuşlardır. Antalya ve çevresi, Selçuklular ve Tekeoğulları zamanında ticari ehemmiyetini korumuştur. Bu ticaret Bizanslılar, Cenevizliler ve Venedikliler döneminde gelişmiştir. Antalya, XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’nun önemli ihraç merkezi olmuştur. Antalya’nın ticari durumunu XVI. asrın ortalarına ait bir gümrük defterinden öğrenmekteyiz. Gümrük defterinde Antalya iskelesine gelen ve giden gemilerle sandallar ve bunlardaki mallar hakkında bilgi verilmektedir. Bu çalışmada, XV-XIX. yüzyıllarda Antalya limanı ve Antalya gümrüğü detaylı şekilde incelenmiştir. Ayrıca Antalya dışındaki Güneybatı Anadolu ve Orta Anadolu Sahilinde bulunan limanların ticari ve ekonomik durumu değerlendirilmiştir. Çünkü bu limanlardan yapılan ticaret Antalya gümrüğünü doğrudan ve dolaylı yoldan etkilemektedir. Bu doğrultuda Meğri, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Adrasan, Olympos, Kemer, Side, Alâiye ve zaman zaman liman gibi kullanılan ve denizle bağlantısı olan Aksu, Köprüçay, Manavgat gibi nehir iskelelerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Antalya Limanı ve Gümrüğü, Alâiye, Finike, Manavgat, Meğri, Side, Teke, Ticaret

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.225


Antalya Port and Other Ports on the Southwest and Central Anatolian Coasts (The Ports Between Meğri and Alâiye) and Commercial Activities In These Places (XV-XIX. Century), pp. 503-523

Antalya Harbor has been one of the important places since ancient times. The Seljuks gave great importance to the castle and the port and repaired and used them. They also established a shipyard in the port. Antalya and its surroundings maintained their commercial importance during the Seljuks and later the Tekeoğulları period. This trade developed during the Byzantine, Genoese and Venetians. Antalya has been an important export center of Anatolia in the XV. and XVI. centuries. We learn the commercial situation of Antalya from a customs book belonging to the middle of the XVI. century. In the Customs Book, information is given about the ships arriving and departing from Antalya Pier, the boats and the goods on them. As a result, in this study, Antalya Port and Antalya customs in the XV.-XIX. centuries were examined in detail. In addition, the commercial and economic situation of the ports located on the Southwest Anatolia and Central Anatolian Coast outside Antalya were evaluated. Because the trade made from these ports directly and indirectly affects the customs of Antalya. In this direction, river piers such as Meğri, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Adrasan, Olympos, Kemer, Side, Alaiye and sometimes used as harbors and connected to the sea such as Aksu, Köprüçay, Manavgat will also be mentioned.

Keywords: Antalya Port and Customs, Alaiye, Finike, Manavgat, Meğri, Side, Teke, Commerce

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.225

Sayfa Aralığı: 503-523