Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 12   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 189

Hamza KOÇ

AHMED-İ RIDVAN'IN MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ, ss. 9-31

Hz. Peygamber'e duyulan derin muhabbet, birçok edebî türün gelişmesine vesile olmuş ve O'nu öven, çeşitli hasletlerini, örnek ahlakını ve eşsiz yaratılışını konu alan manzum ve mensur sayısız eser kaleme alınmıştır. Ka'b bin Züheyr ile Bûsîrî'nin Hz. Peygamber sevgisi ekseninde yazdıkları ve literatürde Kasîde-i Bürde olarak tanınan meşhur şiirleri, en güzel na't örnekleri olarak kabul edilir. Ka'b bin Züheyr'in Bânet Su'âd ifadesiyle başlayan ve Hz. Peygamber'in mübarek hırkasıyla takdir edilmesine vesile olan kasidesi, kendisinden sonra yazılan na'tlara öncülük etmiştir. Fakat Bûsîrî'nin Hz. Peygamber'e olan samimi aşkını dile getirdiği el-Kevâkibü'd-dürriye fî medhi hayri'l-beriyye adlı şiiri, gerek edebî değeri gerekse yazılış hikâyesi bakımından Ka'b bin Züheyr'in eserini gölgede bırakmayı başarmış ve tercüme, şerh, tahmis, taştir, tesdis, tesbi' ve nazire gibi çeşitli formatlarla edebiyatımıza kazandırılmıştır. Altı mesnevi ve hacimli bir Divan sahibi olan Ahmed-i Rıdvan da Hz. Peygamber'in şefaatine mazhar olabilmek ümidiyle Kasîde-i Bürde'ye 105 beyitlik manzum bir tercüme kaleme almış ve bu sahada kalem oynatan şairler kervanına katılmıştır. Bu çalışmada öncelikle Ka'b bin Züheyr ile Bûsîrî'nin kasideleri genel hatlarıyla tanıtılmış ve Ahmed-i Rıdvan'ın hayatı ve eserleri hakkında geniş çaplı bilgi verilmiştir. Ardından manzum Kasîde-i Bürde tercümesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuş ve tespit edilebilen dört nüshasından istifade edilerek tenkitli metninin sunumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bûsîrî, Kasîde-i Bürde, Ahmed-i Rıdvan, Tercüme

DOI Number: 10.17822/omad.2018.97


AHMED-I RIDVAN'S TURKISH TRANSLATION OF QASIDAT AL-BURDA (THE POEM OF THE MANTLE), pp. 9-31

Countless works of poetry and prose praising the qualities of the Prophet Muhammed (e.g., his moral character and his divinity) have been penned in the name of Sufic literature. The intense love shown by Ka'b bin Zuhayr of Arabia and Al-Busiri of Egypt towards The Prophet are no exception to this rule, with their poetry being accepted as some of the finest examples of na't including the famous Qasīdat al-Burda (The Poem of the Mantle). Bin Zuhayr, continuously outdoes himself with each successive poem, starting with his ode to the Prophet exalting his holiness, Banat Su'ad. However, Al-Busiri had succeeded in rivaling Bin Zuhayr through his ode Al-Kawākib ad-Durrīya fī Madḥ Khayr al-Barīya (The Celestial Lights in Praise of the Best of Creation), both in terms of its literary value and its content. Moreover, Al-Busiri's masterwork has earned its way into Turkish literature through various formats such as translation, exegesis, tetralogy, quintet, hexalogy, septology, and parallelism. Ahmed-i Rıdvan, who himself had composed a voluminous six mesnevi divan, had quilled a translation of 105 couplets of Al-Busiri's Qasīdat al-Burda from Arabic into Turkish, with the hope of honouring The Prophet's intercession. Doing so had furthermore entered Rıdvan an esteemed place amongst the poets of the day. The first part of this paper takes brief but broad look at odes of Bin Zuhayr and Al-Busiri, alongside the life and works of Rıdvan. The second part goes on to both examine the form and content of Rıdvan's translation of Qasīdat al-Burda, as well as provides a textual criticism of four different handwritten manuscript versions of the same text.

Keywords: Al-Busiri, Qasīdat al-Burda, Ahmed-i Rıdvan, Translation

DOI Number: 10.17822/omad.2018.97


422