Yıl:2020   Cilt: 7   Sayı: 18   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 337

Süleyman UYGUN ORCID Icon

OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E İSTANBUL FRANSIZ TİCARET ODASININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ, ss. 485-512

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok sayıda yabancı şirket ve müessesenin yayılmasına sahne olan Osmanlı coğrafyasında yaşanan rekabet, muhtelif milletlere ait birçok yeni kurumun açılmasını ve çekişmesini de beraberinde getirdi. Eski ticari alışkanlıklar etrafında şekillenen münasebetler Sanayi Çağı'nda yerini yeni kurumlara bıraktı. Bu önemli kurumlardan biri de başta İstanbul olmak üzere birçok Osmanlı liman kentinde açılan yabancı ticaret odaları oldu. Müteşebbislerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, sahip olduğu sermayenin örgütlü ve koordinasyonlu bir şekilde yayılmasını sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti'ndeki ziraat, ticaret, sanayiye dair tüm bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayan yabancı ticaret odaları Osmanlı ekonomisinin şekillenmesinde doğrudan rol oynadı. Bu noktada Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadarki süreçte İstanbul'da kurulan ve teşkilatlanan Fransız İstanbul Ticaret Odası çalışmaya konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: İstanbul Fransız Ticaret Odası, Türk-Fransız İlişkileri, Yatırım, Tarım, Sanayi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.168


Activities and Establishment of the French Chamber of Commerce in Istanbul from the Ottoman State to the Republic of Turkey, pp. 485-512

Since the second half of the 19th century, the competition in the Ottoman geography, which witnessed the spread of many foreign companies and institutions, allowed the opening and competition of many new institutions belonging to various nations. Relations based on old business were replaced by new institutions in the Industry Age. One of these important institutions was the foreign trade chambers opened in many Ottoman port cities, especially in Istanbul. In order to meet the expectations and needs of the entrepreneurs, the foreign trade chambers which gathered all the information about agriculture, trade and industry as well as organizing and coordinating the spread of capital in the Ottoman Empire played an important role in shaping the Ottoman economy. In this regard, the French Chamber of Commerce, which was established during the Ottoman Empire and existed until the Republic of Turkey, is the subject of this study.

Keywords: French Chamber of Commerce in İstanbul, Turkish-French Relations, Investment, Agriculture, Industry

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.168


323