Yıl:2023   Cilt: 10   Sayı: 26   Alan: Edebiyat / Literature

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 521

Muhammet Akif TİYEK ORCID Icon

KERBELA VAKASI ÜZERİNE YAZILAN BİR ESER: ŞEHÂDET-İ HAZRET-İ HÜSEYİN, ss. 57-78

Edebiyat, toplumsal hayatta meydana gelen çeşitli olaylara şahitlik ederek gelecek nesillere kültürel aktarımda bulunmaktadır. Buradan hareketle şair ve yazarlar, sosyal hayatta meydana gelen hemen hemen her olayı eserlerine konu edinmektedirler. İslam tarihinde kuşkusuz önemli bir rolü olan, bir kırılma ya da dönüm noktası olarak ifade edilebilecek olaylardan biri de Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi sürecine giden ve daha sonra meydana gelen olaylara zemin hazırlayan Kerbela Vakası’dır. Her şair ve yazarın gönlüne dokunan bu olay Arap, Fars ve Türk edebiyatında kendisine yer edinmiş; Hz. Hüseyin’in Kerbela’da yaşadığı olayların anlatıldığı manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık birçok eser kaleme alınmasına vesile olmuştur. Kerbela’da yaşananlara eserinde yer veren araştırmacı, şair ve yazarlardan biri de İbrahim Aczî Kendi’dir. Aczî, Kerbela’da yaşanan süreci, bu süreçten duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüsünü dile getirmek amacıyla Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin adlı bir eser kaleme almıştır. Bu çalışmada öncelikle Aczî’nin hayatı hakkında kısaca bilgi verilecek, akabinde mezkûr eseri tanıtılacaktır. Şekil ve muhtevasıyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra söz konusu eserin, çeviri yazılı metnine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aczî, Kerbela, Mersiye, Türk Halk Edebiyatı


A Work On The Case Of Karbala: Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin, pp. 57-78

Literature has a role in cultural transmission to future generations by witnessing various events that occur in social life. From this point of view, poets and writers deal with almost every event that occurs in social life in their works. One of the events that undoubtedly played an essential role in the history of Islam and can be expressed as a breaking or turning point for the Islamic world is the Karbala Incident. This event, which touched the hearts of every poet and writer, has made a place for itself in Arabic, Persian, and Turkish literature. It has led to the writing of many works in verse, prose, or mixed in poetry and prose, in which the events of Hüseyin's life in Karbala are told. It has led to the writing of many works in poetry, prose or mixed in poetry and prose, in which the events of Hazrat Hussein in Karbala are told. One of the researchers, poets, and writers who included the events in Karbala in his work is Ibrahim Aczî Kendi. Aczî wrote a book called Şehadet-i Hazret-i Hüseyin in order to express his discomfort and sadness about the process in Karbala. In this study, I will first give brief information about Aczî's life and then introduce his work. After a general evaluation of the form and content of the work, I will present the translated text of Şehadet-i Hazret-i Hüseyin.

Keywords: Aczî, Karbala, Mersiye, Turkish Folk Literature


523