Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 20   Alan: Edebiyat / Literature

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 404

Gökhan ALP ORCID Icon

BİLGİ KARMAŞASINDA MUTASAVVIF BİR ŞAİR: ÖMER NÜZHET VE ESERLERİ, ss. 1-10

İslamiyet'in kabulü ile başlayan ve altı asrı aşkın bir süre devam eden klasik Türk edebiyatı, taşıdığı özellikler ve ulaştığı değerler açısından önemlidir. Kültürel ve edebî hayatımızın önemli bir merhalesini teşkil eden bu edebiyatı tanımak, tanıtmak ancak bu geleneğe vücut veren isimlerin, sanatkârların ve eserlerinin doğru yorumlanması ile mümkündür. Bu sebeple kaynakların çok boyutlu olarak incelenip değerlendirilmesi, çok sayıda kaynağın tetkik edilmesi ve verilen bilgilere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Zira kaynaklarda verilen bilgilerin kontrol edilmeden alınmasının eksik ya da hatalı sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemeldir. XVIII. yüzyılda yaşayan ve hayatlarının belirli bir dönemini aynı coğrafyada geçiren Ahmed Nüzhet ile Ömer Nüzhet yukarıda işaret olunan eksik ve hatalı değerlendirmeler neticesinde karıştırılan iki şairdir. Bazı kaynaklarda tek şair olarak kaydedilen bu isimler ve eserleri hakkındaki tespitler tetkike muhtaçtır. Bu makalede Neccârzâde Mustafa Rızâ'nın (ö. 1159 / 1746) müritlerinden olan Ömer Nüzhet'in kimliği çalışmamızın esas konusudur. Yaptığımız çalışma ile Ömer Nüzhet'in doğru bilgiler ışığında tanıtımı hedeflenmiş; gerçek kimliği, bizzat kendisine atfedilen eserler ve şair hakkında bilgi veren kaynaklar ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Makale boyunca başta tezkireler olmak üzere biyografik eserler ve şair hakkında yapılan çalışmalar birbiriyle mukayese edilerek isabetli bilgilerin ortaya konulması amaçlanmış, aynı isim olarak düşünülen Ömer Nüzhet ve Ahmed Nüzhet'e yönelik bilgiler tashih kılınmış, ayrıca eserlerin hangi isme ait olduğuna dair tespitler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Nüzhet, Ahmed Nüzhet, XVIII. Asır, Mutasavvıf

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.179


A Sufi Poet in the Confusion of Knowledge: Omar Nuzhat and His Works, pp. 1-10

Classical Turkish literature, which began with the acceptance of Islam and continued for more than six centuries, is important in terms of the characteristics it carries and the values it reaches. It is possible to recognize and promote this literature, which is an important stage of our cultural and literary life, only with the correct interpretation of the names, artists and works that give the body to this tradition. For this reason, it is necessary to examine and evaluate resources in a multidimensional way, to examine a large number of resources and to approach the information provided with caution. Because it is very likely that obtaining the information provided in the sources without checking will have incomplete or wrong results. Ahmed Nuzhat and Omar Nuzhat, who lived in the XVIII century and spent a certain period of their lives in the same geography, are two poets who are mixed of each other as a result of the incomplete and wrong evaluations mentioned above. In some sources, the definitions of these names and their works, recorded as one poet, are in need of examination. In this article Neccarzade Mustafa Reza (b. 1159 / 1746) the identity of Omar Nuzhat, one of his disciples, is the main subject of our study. Our work aimed to introduce Omar Nuzhat in the light of accurate information; his true identity was tried to be evaluated in the light of the works attributed to him and the sources that provide information about the poet. Throughout the article, it is aimed to reveal accurate information by comparing the biographical works, especially the biographical works and the studies about the poet, the information about Omer Nuzhat and Ahmed Nuzhat, who are considered to be the same name, has been corrected, and also the determinations about which name the works belong to are shared.

Keywords: Omar Nuzhat, Ahmed Nuzhat, 18th Century, Sufi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.179


454