Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 25   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 516

Aleksandar STAMATOVIĆ ORCID Icon

THE POLITICS OF KARA MAHMUD PASHA BUSHATI TOWARDS MONTENEGRO IN THE 1780s, pp. 485-501

Kara Mahmud Pasha Bushati was the son of the Vizier of Shkodra, Mehmed Pasha, from whom he inherited the title of Vizier of Scutari. The second half of the eighteenth century and the first decade of the nineteenth century was a period of weakening of the Ottoman state because of the appearance of renegades rebelling against the state. During the last two decades of the eighteenth century, one of the most famous renegades was Kara Mahmud Pasha Bushati. The centre of his movement was in the north of modern-day Albania. This movement spread to parts of modern-day Macedonia, Kosovo, Bosnia and Montenegro. It was logical that his desire was to gain control over eternally rebellious Montenegro where elements of statehood were already beginning to be formed. Since Montenegro was territorially closest to him, he wanted to have the Lake Shkodra basin under his control. His first attack on Montenegro in 1785 was successful, when he broke through to the capital Cetinje and burnt down the seat of the Metropolitanate, the Cetinje Monastery. However, he did not consolidate his power in Montenegro. The politics of Kara Mahmud Pasha Bushati towards Montenegro involved his relations with the central government in Constantinople, with Austria, Russia and the Venetian and Dubrovnik Republics.

Anahtar Kelimeler: Cetinje, Kara Mahmud Pasha Bushati, Montenegro, politics, Shkodra

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.224


1780’li Yıllarda Buşatlı Kara Mahmut Paşa’nın Karadağ Siyaseti, ss. 485-501

İşkodra veziri Mehmet Paşa’nın oğlu olan Buşatlı Kara Mahmut Paşa vezirlik makamını da babasından devralmıstır. Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi olan XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başı, gerilemenin de nedenlerinden biri olan isyanlarla geçmiştir. XVIII. yüzyılın son yirmi senesinde Balkanlarda en büyük isyanları çıkaran vezir Buşatlı Kara Mahmut Paşa’dır. Kuvvetlerinin büyük bölümü bugünkü Kuzey Arnavutluk bölgesinde olmasına rağmen Makedonya, Kosova, Bosna ve Karadağ’ın bazı bölgelerine kadar yayılmıştır. Bu nedenle daha o dönemde bağımsızlık yolunu inşa etmeye başladığı için öteden beri gerçek anlamda kontrolü sağlanamayan Karadağ bölgesini fethetmeye kalkışması tabii görülmektedir. Karadağ, Mahmut Paşa kuvvetlerinin bulunduğu yere yakın olduğu için İşkodra’ya tamamen hâkim olmak istiyordu. 1785 yılında çıktığı ve Çetine’ye (Cetinje) kadar gelip oradaki manastırı yıktığı ilk sefer onun için gayet başarılı geçmiştir. Her ne kadar Karadağ’ı kontrol altına almayı başaramamış olsa da Buşatlı Kara Mahmut Paşa’nın Karadağ politikası aynı zamanda İstanbul, Avusturya, Rusya, Venedik ve Dubrovnik devletleri ile ilgili politikaları ile örtüşmekte idi.

Keywords: Buşatlı Kara Mahmut Paşa, Çetine (Cetinje), İşkodra, Karadağ, siyaset

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.224

Sayfa Aralığı: 485-501


816