Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yazarlara Bilgi ve Yazım Kuralları

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada ortaya konulan kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere "Osmanlı mirası" içerisinde değerlendirilebilecek alanlara ait konuların tartışıldığı, Osmanlı Dönemi ve sonrası kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır.

Genel Kurallar

1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Her sayıda en fazla 20 yazıya yer verilir. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir ve bu özel sayılarda makale sınırlaması yoktur.

2 - Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'nin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

3- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'nde daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalara yer verilir.

4- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler, yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergi, gönderilen makaleleri yayımlama ya da yayımlamama hakkını saklı tutar. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazarlar yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerinde herhangi bir telif hakkını ihlal etmediklerini, yazıların herhangi bir karalama, yıpratma amaçlı veya şahısların özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir nitelik taşımadığını kabul etmektedirler. Söz konusu şartlara rağmen yazının yayımlanmasından sonra herhangi bir kanuni takibat olması durumunda Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi ve çalışanları değil, makalenin yazar veya yazarları sorumludur. Hukuki süreçte oluşabilecek maddi zarar ile dava ve savunma masraflarını karşılamak da yazarların yükümlülüğündedir.

5- Yayımlanmak için gönderilen ve yayımlanan makalelerin tüm hakları Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi ve makalenin yazarına aittir. Atıf yapılarak makalelerden istifade edilebilir.

6- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek makaleler (dipnot, kaynakça ve ekler dâhil) 10 bin kelimeyi geçmemelidir.

7-Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilecek makalelerde alıntı metinlerin, yazının %10'unu geçmemesi gerekir.

8- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, yayımlanma kararı alınan makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

9- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen her bir makale, ilk olarak editörler tarafından Viper ve Plagium intihal programları ile intihal kontrolünden geçirilir. İntihale rastlanan makale reddedilir. Makalede herhangi bir intihale rastlanmazsa bu defa uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin olumlu rapor vermesi durumunda makale yayımlanır. Ancak hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu olumluysa makale yayımlanır, değilse yayımlanmaz. Hakeme tanınan süre (1 ay) içinde rapor oluşturulmazsa makale yeni bir hakeme gönderilir.  Makaleler son olarak İngilizce ve Türkçe dil editörlerinin kontrolünden geçtikten sonra yayımlanır.

10- Makalelerin değerlendirilmesinde hakem-yazar gizliliği esastır. Makaleler çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Bu sebeple makalelerde yazar adı soyadına yer verilmemelidir.

11- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen ve hakem sürecini tamamlayan makaleler geliş tarihine göre sıraya konulur ve bu sıra gözetilerek yayımlanır.

12- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi "açık erişim politikası"nı benimsemiş olup, dergide yayımlanan makaleler, finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Makaleler ticari amaçlı kullanılması için yazının yasal sahiplerinden yazılı izin alınması gereklidir.

NOT: ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN ÇALIŞMALAR İÇİN TALEP EDİLEN BELGE VE BİLGİLER için dergimizin şu linkini inceleyiniz:http://www.osmanlimirasi.net/icerik/etik-kurul-izni-gerektiren-calismalar-icin-talep-edilen-belge-ve-bilgiler

Yazım Kuralları

1- Makaleler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalı ve dergiye üye olunarak "Makale Yükle" kıksmından gönderilmelidir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Makalelerde içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler, İngilizce öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.

Sayfa Düzeni

a) Makaleler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 3 cm
Alt Kenar Boşluk 3 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 3 cm
Paragraf Başı 1 cm
Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan) 1 cm (Paragraf başı olmadan)
Yazı Tipi Times New Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu 11
Öz Boyutu 9
Blok Alıntı Boyutu 9
Dipnot Metin Boyutu 9
Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 6 nk
Satır Aralığı Tek

b) Makalelerde sayfa numarası, üst ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c) Makalenin Türkçe ana başlığı büyük harflerle ve koyu, İngilizce başlığı ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Giriş, sonuç ve kaynakça dışındaki başlıklar numaralandırılmalıdır.

d) İmla, noktalama ve kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

e) Kaynak göstermede dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.

f) Dipnotlarında "Ad Soyad" sıralaması, kaynakçada ise "Soyad, Ad" sıralaması tercih edilir. Kitaplar için dipnotlarında verilen sayfa numaralarına kaynakçada gerek yoktur. Ancak süreli yayınlar için sayfa aralıkları kaynakçada gösterilmelidir.

g) Eserlerde yayım yeri ve tarihi arasına virgül koyulmamalıdır. Virgül, nokta vs. karakterlerden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. 

Örnek

Dipnotta

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Zafer Gölen, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume: 1/1, 2009, s. 214.

Ömür Ceylan, "Klasik Türk Şiirinde Turnaya Dair", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 28, 2003, s. 35-42.

Kaynakçada

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005.

Gölen, Zafer, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume:1/1, 2009, s. 212-296.

Bir eser dipnotunda ilk defa kullanıldığı zaman eserin tam künyesi verilmelidir.

Örnek

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.

Bir eser dipnotunda ikinci defa kullanılacaksa yazar adının ilk harfi ve soyadından sonra a.g.e. (adı geçen eser, italik ), a.g.m. (adı geçen makale, italik), a.g.t. (adı geçen tez, italik) gibi kısaltmalar kullanılır.

Örnek

H.Z. Ülken, a.g.e., s. 45.

Bir yazarın birden fazla aynı tür eseri kullanılacaksa eserlerin isimleri kısaca yazılmalıdır.

Örnek

Z. Gölen, "1852-53 Karadağ..."s. 214.

Z. Gölen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e...", s. 185.

Tezlerde yazar adı, tezin adı, tezin türü, yapıldığı kurum, yer ve tarih sıralaması dikkate alınır.

Örnek

Abidin Temizer, Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2013, s. 65.

Arşiv Belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır.

Örnek

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek No: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).

BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).

İki yazarlı eserlerde her iki yazarın ismi de yazılır. Ancak üç ve daha fazla yazarlı eserlerde birinci sıradaki yazarın adı yazılır, ardından vd. kısaltması kullanılır.

Örnek

İki yazarlı

İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 56.

Üç ve daha fazla yazarlı

Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005, s. 174.

Metni yayına hazırlanmış eserlerde yazar adı, eser adı, yayına hazırlayan(lar), yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir. Çeviri eserlerde de aynı sıralama takip edilir.

Örnek

Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Hazırlayan: Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta 2012, s. 85.

Misha Glenny, Balkanlar 1804–1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul 2001, s. 37.

Yazmalarda yazar, eser adı, yazmanın bulunduğu kütüphane veya arşiv ve yer numarası, varak sıralaması takip edilir.

Örnek

Ergirili Ahmed Hilmi ibn-i Resul, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr: 10071, varak: 10a, 11b.

Editörlü çalışmalarda, yazar adı, makale adı, eser adı, editör, yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler",  Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Editör: Abidin Temizer, Libra Kitap, İstanbul 2014, s.308.

Ansiklopedi maddelerinde , yazar adı, madde, ansiklopedi adı, cilt numarası, yayın evi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.

Örnek

Hamza Akın, "Miras", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 144.

Gazete yazılarında, varsa yazar adı, başlık, gazete adı, varsa sayı numarası, tarihi ve sayfa numarası sıralaması takip edilir.

Örnek

Yazarlı

Babanzade İsmail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1631, 1 Receb 1331, s. 1.

Yazarsız

"Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, 3 Şaban 1331, s. 1.

İnternet kaynaklarında, varsa yazar adı, yazı başlığı, web adresi, erişim tarihi. Yapılan alıntılar veya kullanılan bilgi, asıl kaynağa ulaşma imkânı varsa mutlaka oradan alınmalı, internet kaynakları bu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanılmalıdır.

Örnek

Hamza Aktan, "Miras", http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c30/c300087.pdf, erişim tarihi: 23.02.2014.